Ηλεκτρικά Τζάκια Glow Fire

Insert 36 / 50 / 72

Εξάρτημα ήχου καύσης ξύλων

Cassette 400/600 + Beethoven

Cassette 400/600 + Schiller

Cassette 400/600 + Boll

Cassette 400/600 + Kant

Cassette 400/600 + Tucholsky

Cassette 1000R + Konsalik Logset

Cassette 1000R +Konsalik

Cassette 400/600 + Holderlin

Cassette 400/600 + Holderlin Hoch

Cassette 400/600 + Schiller Wall

Cassette 400/600 + Kleist